Kwaliteit

 

Stichting Keuringsbureau Hout

SKH verklaart dat de door de producent vervaardigde houten dak- en gevelelementen aan de in het attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het KOMO-keurmerk. Door SKH wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat controle uitgeoefend op de vervaardiging van de houten dak- en gevelelementen; er wordt geen controle uitgeoefend op de montage.
SKH verklaart dat de door A&T Prefab vervaardigde houten dak- en gevelelementen geschikt zijn voor plaatsing, waarmee prestaties geleverd worden als in het attest-met-productcertificaat omschreven, mits de elementen voldoen aan de in dit certificaat vastgelegde technische specificatie en mits de montage van de elementen geschiedt overeenkomstig de in het certificaat vastgelegde verwerkingsvoorschriften

 

KOMO

De producten die gemaakt worden bij A&T Prefab worden periodiek door Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) gekeurd op het voldoen aan de eisen volgens het KOMO attest-met-productcertificaat.

 

FSC ®

Een belangrijke doelstelling van A&T Prefab is om aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout toe te passen in de prefab daken.
Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het “Actieplan Bewust met Hout”.Met het actieplan Bewust met hout hebben de VVNH en de NBvT begin 2010 afgesproken dat er in 2015 50% van het hardhout, 85% van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout, dat wordt geïmporteerd en verwerkt door VVNH en NBvT leden, aantoonbaar afkomstig is uit bossen die op verantwoorde wijze zijn beheerd.
Om dit te realiseren gaan de VVNH en de NBvT in nauwe samenwerking met alle andere schakels in de houtketen:
-De overstap naar duurzaam geproduceerd hout en houtproducten gemakkelijker maken
-Ondernemers stimuleren de duurzame keuze te maken
-Duurzaam geproduceerd hout en houtproducten meer promoten FSC verlenen hun keurmerk aan hout afkomstig uit goed beheerde bossen waar alleen selectief gekapt wordt. Voor verantwoord bosbeheer gelden strenge richtlijnen over de ecologische functies van het bos, het sociaal en economisch welzijn van de bosarbeiders en de lokale gemeenschap en de eigendoms- en gebruiksrechten van het bos. Naast het bosbeheer wordt ook het transport, de verwerking en de handel gecontroleerd om te voorkomen dat het hout wordt vermengd met ander hout. Alleen wanneer het hele traject (beheer, transport, verwerking) aan de normen voldoet, mag het logo op het hout en/of het eindproduct komen.

A&T Prefab streeft er naar het aandeel gecertificeerd hout binnen haar producten continu te laten toenemen.
Met het behalen van de certificaten conformeren wij ons aan de door deze instanties gestelde eisen.

Door A&T Prefab producten toe te passen levert u een actieve bijdrage aan een beter milieu. Aandacht voor mens en milieu is een belangrijk uitgangspunt in onze bedrijfsvoering. Wij streven er naar om voor onze medewerkers goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer te creëren.